Başvuru Bilgileri

Aşağıda açıklanan başvuru şartları, https://www.bkv.org.tr/tr/burslar-48/burs_yonetmeligi-32/ web sitesinde yayınlanan Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetmeliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.

I.Burstan yararlanacak öğrencilerde aranan nitelikler:
Burs verilecek öğrencilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
1. Burstan yararlanabilmek için yurtiçindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.
2. Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
3. Burslar Türkiye’de öğrenim gören TC uyruklu öğrencilere sağlanır.
4.Burstan yararlanmak için başvuranların 26 yaşını aşmamış olması gerekmektedir.
5. Üniversite bursundan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir.
6. Başarılı bir öğrenci olmak, 100 üzerinden en az 65; 4.00 üzerinden en az 2.50 ortalamaya sahip olmak demektir.
7. Başka bir kurumdan (vakıf, dernek, şahıs gibi) burs almıyor olmak,(Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi ve %40 üzeri engeli olan öğrencilere verilen burslar ve Vakfın her yıl belirleyeceği azami aylık tutarı geçmemek kaydıyla verilen belediye ve/ veya mezunlar derneği vb. destek bursları hariç),
8. Burslar karşılıksız olup, öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
9. Burs için başvuruda bulunan öğrencinin, kazandığı okula giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını, kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmesi gerekir.

II. Burs Başvurusu
Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin; Mühendislik, İşletme ve İktisat Fakülteleri ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakülteleri’nde okuyan öğrencilerine burs verilecektir. Bu okullara kayıt yaptırmış ve yukarıdaki nitelikleri taşıyan öğrencilerin online başvuru kanalı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Burs başvuruları online sistem üzerinden yapılır, şahsi başvuru kabul edilmez.
Sistem üzerinden seçilen öğrencilerle Vakfımız tarafından gerçekleştirilecek mülakat sonrasında, burs kazanıp kazanmadıkları kendilerine bildirilecektir.
Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine verilen burslar ise her yıl belirlenen protokol esasları ve kontenjan doğrultusunda 2. sınıfa dereceyle geçen öğrencilere verilmektedir. Fakültenin burs birim merkezi bursa hak kazanan öğrencilerle iletişime geçer.
 
III. Bursun Devamı
Bir sonraki yıl bursun devam edebilmesi için gerekenler aşağıda belirtilmiştir:

  1. Başarıyla bir üst sınıfa geçmek.
  2. 100 üzerinden en az 65; 4.00 üzerinden en az 2.50 ortalamaya sahip olmak.
  3. Her yıl belirtilen tarihe kadar karne veya transkriptlerinin bir kopyasını Vakıf’a göndermek

IV. Bursun Kesilme Halleri
Aşağıda belirtilen koşullardan bir ve/veya  birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir:
Burs süresi boyunca her yıl öğrenciden, bir önceki yıl, 100 üzerinden en az 65; 4.00 üzerinden en az 2.50 ortalamaya sahip olması ve bu durumu belgelemesi beklenir.
1- Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen,
2- Sınıf veya dönem tekrarı yapan,
3- Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Vakıf yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren,
4- Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren,
5- Vakıftan burs aldığı süre içerisinde Borusan Kocabıyık Vakfı dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi ve %40 üzeri engeli olan öğrencilere verilen burslar ve Vakfın her yıl belirleyeceği azami aylık tutarı geçmemek kaydıyla verilen belediye ve mezunlar derneği destek bursları hariç),
6. Yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin suçuna karıştığı tespit edilen,
7. Hakkında mahkümiyet kararı verilen
8- Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan,
9- Borusan Kocabıyık Vakfı’nın burs kontenjanı ayırdığı üniversiteler ve bölümler dışında bir üniversiteye yatay geçiş yapan öğrencilerin bursları kesilir.

V. Bursun Yeniden Verilmesi
Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda, kesilen bursun devamı sağlanır:
1. Sınıfta kalanların veya dönem tekrarı yapanların ertesi ders yılında/dönemde bir üst sınıfa/döneme Yönetmeliğin 7. Maddesinde ve bu metnin IV Maddesinde belirtilen ders ortalaması ile geçmesi (öğrenim süresince mazeretsiz olarak iki ders yılına eşit bir süreyi tekrar etmek zorunda kalanlar hariç).
2. Bu maddede bahsedilen nedenlerle burs ödemelerinin yeniden başlatılması gerekli bilgi ve belgelerin Vakıfça alındığı tarihi izleyen aybaşından geçerli olur ve geriye dönük ödeme yapılmaz.
3- Başarı ortalaması (Kümülatif GPA) nedeniyle bursu sonlandırılan bursiyer, bir sonraki öğrenim yılında Borusan Kocabıyık Vakfı’na burs başvuru süresi içerisinde başvurusunu ulaştırması durumunda, https://www.bkv.org.tr/tr/burs_yonetmeligi-23/  ve https://www.bkv.org.tr/tr/basvuru_bilgileri-24/ web sitesinde yayınlanan esaslar dikkate alınarak Vakıf Yönetimi tarafından tekrar değerlendirmeye alınır.

VI. Burs Süresi
Burslar ilke olarak 1 (bir) yıllık süre için verilir ve burs süresi, lise ve dengi okullarda okuyan öğrenciler için 9 Ay (Ekim-Haziran), üniversite öğrencileri için 12 ay tam (Ekim-Eylül) burs olmak üzere 12 (on iki) aydır. Müteakip yıllarda bu yönetmeliğin III. maddesindeki koşullara uygunluğu devam edenlere ve I. maddedeki niteliklere sahip olan öğrencilere burs verilir.